en de ru

FAIR PLAY certyfikat

Warsztat Terapii Zajęciowej został utworzony 25 listopada 1992r. Jest placówką pobytu dziennego, czynną w godzinach od 7.00 do 15.00. Czas pobytu uczestników na zajęciach wynosił 7 godzin dziennie. Warsztat liczy 40 osó niepełnosprawnych, które zgodnie z orzeczeniami posiadają całkowitą niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji oraz wskazania do uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej.
Warsztat Terapii Zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Realizacja przez WTZ celu, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania,bądź utrzymania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej oraz psychofizycznych sprawności w codziennym funkcjonowaniu , tj. do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia - na miarę jej indywidualnych możliwości.

Jedną z form rehabilitacji prowadzonej w WTZ jest rehabilitacja zawodowa, a szczególnie jej dwa etapy: tj. szkolenie przed zawodowe i poradnictwo. Pobyt w WTZ to również szeroko rozumiana rehabilitacja społeczna z treningiem samodzielności i zaradności życiowej. Dzięki treningom w sferze intelektualnej i emocjonalnej, uczestnicy nabywają szereg umiejętności z zakresu kontaktów interpersonalnych, uczą się zawierania znajomości, otwartości w porozumiewaniu się z otoczeniem, słuchania i rozumienia innych, stosowania się do reguł, współpracy z innymi, proszenia o pomoc i bycia pomocnym.

Przebywanie w grupie, rozmowy terapeutyczne i uświadamiające, stosowane bodźce motywacyjne, wyjazdy integracyjne, pełnienie różnych ról społecznych, korzystanie z dóbr kultury wpływają na wzrost dojrzałości społecznej uczestników. Działania te służą również przełamywaniu barier społecznych. Sprawiają, że społeczeństwo postrzega osoby niepełnosprawne jako partnerów, a nie jako słabszą, wymagającą pomocy grupę społeczną.

Uczestnicy pozostają pod stałą opieką lekarsko – pielęgniarską Niepublicznego ZOZ przy Spółdzielni Inwalidów ”Zgoda”. W sytuacjach koniecznych, wymagających interwencji , każdorazowo udzielona jest pomoc.

Bardzo istotną rolę odgrywa fakt, że Warsztat jest usytuowany w Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”. Stanowimy jedną z komórek organizacyjnych ogólnego schematu Spółdzielni. Przynosi to wymierne korzyści dla uczestników. Mają oni możliwość integracji z pracownikami. Włączają się aktywnie w podejmowanie prób wykonywania czynności produkcyjnych w ramach szkolenia przed zawodowego.

Wszystkie nasze działania ukierunkowane są na wyposażenie uczestników w szereg różnorakich instrumentów ułatwiających samodzielną egzystencję, trening predyspozycji zawodowych i integrację ze środowiskiem lokalnym oraz przełamywanie barier społecznych.

Uczestnicy pomimo swej niepełnosprawności potrafią się śmiać, kochać, marzyć, kochają życie i chcą w im odnaleźć swoje miejsce. WTZ jest dla Nich szansą na realizację tych marzeń, a rolą terapeutów było, jest i będzie wspieranie ich w tych dążeniach.