en de ru

FAIR PLAY certyfikat

Regulamin organizacyjny

 

Warsztatu Terapii Zajęciowej

przy Stowarzyszeniu „Czuję Sercem” -OPP

w Konstantynowie Łódzkim

 

Warsztat Terapii Zajęciowej zwany dalej „Warsztatem” działa na podstawie ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776) z późniejszymi zmianami, w tym zwłaszcza zmianą z dnia 20 grudnia 2002r (Dz. U. z 2003r. Nr 7, poz. 79 ) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz.587)

Regulamin określa zasady funkcjonowania „Warsztatu”.

 

§ 1.

Organizacja pracy w „Warsztacie”

 

 1. Jednostką prowadzącą „Warsztat” jest Stowarzyszenie „Czuję Sercem” w Konstantynowie Łódzkim, ul. 8-go Marca 1 zwana dalej „Jednostką”.

 2. Siedzibą „Warsztatu” są pomieszczenia w budynku biurowym, przy ul. 8-go Marca 1 należącym do Spółdzielni Inwalidów „Zgoda”, a użytkowany na podstawie umowy najmu przez „Jednostkę”.

 3. „Warsztat” stanowi integralną część „Jednostki”, a finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Starostwo Powiatowe za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach na podstawie umów o finansowaniu „Warsztatu”.

 4. „Warsztat” przeznaczony jest dla 40 osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które ukończyły 18 rok życia i posiadają odpowiednie wskazania do uczestnictwa w tej formie rehabilitacji.

 5. „Warsztat” jest placówką pobytu dziennego, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 z możliwością pracy w dni wolne od pracy w „Jednostce” (wycieczki, wyjazdy, itp.) Dzienny rozkład zajęć-załącznik nr 1 do Regulaminu

 6. Zajęcia uczestników trwają 7 godzin dziennie i 35 godz. tygodniowo od godz. 7.30 – 14.30. z możliwością pracy w godzinach popołudniowych (kino, teatr, spotkania z rodzicami itp.), a udział w nich uczestnik potwierdza podpisem na liście obecności.

 7. Przerwa śniadaniowa obowiązuje w godz. 10.00 – 10.30 z możliwością jej przesunięcia w sytuacjach koniecznych.

 8. Zajęcia grupowe (świetlicowe, grupy dyskusyjne) odbywają się od poniedziałku do czwartku w godz. 13.30 – 14.30.

 9. „Warsztat” realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie zajęć terapeutycznych w pracowniach:

  1. stolarskiej

  2. przygotowania do zawodu

  3. komputerowej

  4. gospodarstwa domowego

  5. rękodzieła

  6. malarskiej

  7. krawieckiej

  8. hafciarsko-bukieciarskiej

  9. ceramicznej

 10. W „Warsztacie” funkcjonują koła zainteresowań:

  1. sportowe

  2. muzyczne

  3. taneczne

  4. turystyczne

  5. dziennikarskie gazetki „Głos dla każdego”

  6. video-fotograficzne

  7. teatr „Z potrzeby serca”

 11. Koła zainteresowań funkcjonują według ustalonego harmonogramu.

 12. „Warsztat” zapewnia opiekę lekarsko – pielęgniarską świadczoną w razie potrzeby przez Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej funkcjonującym przy S.I. „Zgoda”.

 

 

§ 2.

 

Kadrę „Warsztatu” stanowią:

 1. Kierownik

 2. Instruktorzy terapii zajęciowej

 3. Psycholog

 4. Inni specjaliści zatrudniani okresowo w zależności od potrzeb ( muzyko -terapeuta , logopeda i inni)

 

§ 3.

 

Obowiązki kierownika „warsztatu”

 

Kierownik „Warsztatu” podlega bezpośrednio Zarządowi „Jednostki”, a do jego obowiązków w szczególności należy:

A.– w stosunku do kadry:

 1. Zapewnienie odpowiednich warunków pracy

 2. Planowanie urlopów kadry „Warsztatu”

 3. Planowanie polityki kadrowej

 4. Planowanie zgodne z potrzebami i realizowanie szkoleń pracowników

 5. Dokonywanie rocznej oceny pracy podległego personelu

 6. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników

 7. Przewodniczenie Radzie Programowej

 8. Kontrola prowadzonej przez instruktorów dokumentacji.

B. – w stosunku do uczestników:

1. Planowanie rozkładu zajęć i zapewnienie odpowiednich materiałów do realizacji

indywidualnych programów rehabilitacji

2. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie trwania zajęć

3. Rozstrzyganie sporów, sytuacji konfliktowych i problemów wychowawczych

4. Ścisła współpraca z rodzicami/opiekunami

5. Planowanie przerw wakacyjnych uczestników

6. Prowadzenie akt osobowych uczestników

oraz:

1. Racjonalne i zgodne z przepisami gospodarowanie środkami finansowymi

2. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności

„Warsztatu” (finansowych i merytorycznych)

3. Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w „Warsztacie”

4. Nadzór nad uczniami i stażystami odbywającymi praktyki i staże w „Warsztacie”

5. Sporządzanie rocznych planów pracy „Warsztatu”

 

§ 4.

 

Zadania Rady Programowej

 

W „Warsztacie” funkcjonuje Rada Programowa. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zebrania są protokołowane. W skład Rady wchodzą pracownicy zatrudnieni w „Warsztacie”, a do jej zadań należy:

 1. Opracowywanie rocznych indywidualnych programów rehabilitacyjnych uczestników

 2. Wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację programów

 3. Dokonywanie 6 miesięcznej oceny indywidualnych efektów rehabilitacyjnych wspólnie z uczestnikiem, jeśli jego stan psychofizyczny na to pozwala

 4. Dokonywanie rocznej oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacyjnych

 5. Dokonywanie 3-letniej kompleksowej oceny efektów rehabilitacji zawodowej i społecznej uwzględniając : stopień samodzielności, umiejętności interpersonalnych, stopień opanowania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, stopień dojrzałości społecznej oraz określenie dalszego procesu rehabilitacji uczestników

 6. Ustalanie składu grup terapeutycznych

 7. Kwalifikowanie uczestników do treningu ekonomicznego, ustalanie zasad i wysokości kwot przeznaczonych na jego realizację

 8. Zgłaszanie uwag i wniosków oraz modyfikowanie indywidualnych programów rehabilitacyjnych

 9. Rozpatrywanie skarg i wniosków uczestników, rodziców/opiekunów

 10. Wnioskowanie w sprawie skreślenia z listy uczestników

 

§ 5.

 

Prawa i obowiązki uczestnika

 

 1. Uczestnik ma prawo do:

  1. udziału w opracowywaniu indywidualnego programu rehabilitacji

  2. uzyskania zaopatrzenia w niezbędny sprzęt i pomoce techniczne ułatwiające wykonywanie czynności

  3. korzystania z pomocy instruktorów i innych specjalistów w realizacji programu rehabilitacyjnego

  4. podejmowania decyzji odnośnie swojej osoby, respektowania jej przez innych i ponoszenia konsekwencji

  5. pełnej informacji na temat swojej osoby w zakresie uczestnictwa w „Warsztacie”

  6. wyrażania swoich opinii, jeśli nie są one sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

  7. uczestniczenia w pracach kół zainteresowań

  8. zgłaszania uwag, wniosków i skarg

 

 1. Uczestnik ma obowiązek:

  1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów zawartych w indywidualnym programie rehabilitacyjnym

  2. przestrzegać ustalonego w „Warsztacie” porządku i czasu zajęć

  3. stosować się do poleceń pracowników „Warsztatu”

  4. przestrzegać zasad współżycia społecznego

  5. dbać o mienie „Warsztatu”, o powierzony sprzęt i materiały

  6. zachować czystość w pomieszczeniach i na swoim stanowisku

  7. przestrzegać innych przepisów obowiązujących w „Warsztacie”

  8. przedkładać kierownikowi pisemne usprawiedliwienia przyczyn nieobecności na zajęciach

 2. W przypadku uczestnika, który w sposób rażący i powtarzający się narusza ustalony porządek i dyscyplinę, lub inne przepisy Regulaminu mogą zostać zastosowane następujące sankcje:

  1. Udzielenie upomnienia ustnego przez kierownika „Warsztatu”

  2. Udzielenie nagany w obecności wszystkich uczestników oraz personelu

  3. Czasowe lub trwałe przeniesienie do innej grupy terapeutycznej

  4. Nie kwalifikowanie do udziału w treningu ekonomicznym

  5. Czasowe zawieszenie w prawach uczestnika (do 2 tygodni)

  6. Dyscyplinarne skreślenie z listy uczestników „Warsztatu”

 1. Kryteria przyjmowania uczestników do „Warsztatu” stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu

 

 

§ 6.

 

Sposób realizacji treningu ekonomicznego

 

 1. Uczestnik zakwalifikowany przez Radę Programową do realizacji treningu ekonomicznego może otrzymać do swej dyspozycji środki finansowe.

 2. Ich miesięczna wysokość nie może przekroczyć 20% najniższego wynagrodzenia.

 3. Wysokość kwot na każdy miesiąc indywidualnie dla każdego uczestnika ustala Rada Programowa na podstawie miesięcznej oceny aktywności uczestnika w realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

 4. Wypłata następuje ostatniego dnia zajęć w danym miesiącu

 5. Wypłaty dokonuje się w kasie „Jednostki” na podstawie sporządzonych przez Radę Programową listy wypłaty, która zawiera: liczbę dni nieobecności, kwotę potrąceń z tego tytułu, ewentualne zwiększenie lub zmniejszenie i ostateczną kwotę do wypłaty

 6. Uczestnik potwierdza odbiór pieniędzy własnoręcznie złożonym podpisem.

 7. W celu realizacji programu treningu ekonomicznego Rada Programowa wspólnie z uczestnikiem i rodzicem/opiekunem ustala cele, sposoby i metody wykorzystania środków finansowych.

 8. Na początku roku kalendarzowego ustalana jest kwota, w ramach której uczestnik poznaje podstawowe zasady obrotu gotówkowego (wartości nominału, zakupu, oszczędności itd.), a wykorzystanie pozostałej kwoty pozostawia się w gestii uczestnika. Jej wydatkowanie uczestnik i rodzic/opiekun potwierdzają na indywidualnych arkuszach treningu na koniec roku.

 9. Za nieprzestrzeganie przez uczestnika przepisów, naruszenie ustalonego porządku Rada Programowa może na wniosek bezpośredniego opiekuna obniżyć lub wstrzymać wypłatę kwoty treningu ekonomicznego w danym miesiącu

 10. Za dni nieobecności uczestnika na zajęciach trening ekonomiczny nie przysługuje.

 

§ 7.

Zasady naliczania , obniżania, podwyższania, lub nieprzyznawania

treningu ekonomicznego.

 

 1. Dzienną stawkę treningu ekonomicznego na każdy miesiąc ustala Rada Programowa na zebraniu w ostatnim dniu zajęć w danym miesiącu, w granicach środków finansowych zatwierdzonych w preliminarzu.

 2. Stawka dzienna pomnożona przez obowiązujące dni zajęć uczestnika w danym miesiącu tworzy kwotę bazową. Do obowiązujących dni zajęć nie wlicza się przerw urlopowych.

 3. Sporządza się zestawienie nieobecności uczestników na zajęciach na podstawie listy obecności.

 4. Kwotę bazową pomniejsza się o kwotę wynikającą z pomnożenia ilości dni nieobecności na zajęciach przez stawkę dzienną.

 5. Otrzymaną kwotę bądź pozostawia się bez zmian do wypłaty, bądź też podwyższa się lub obniża stosownie do wniosków zgłaszanych przez członków Rady.

 6. Wnioski, o których mowa w pkt.5 stanowią załączniki do protokołów z posiedzenia Rady.

 7. Kwota wynikająca z sumy indywidualnych podwyższeń nie może przekroczyć kwoty powstałej w wyniku zsumowania potrąceń z tytułu nieobecności uczestników na zajęciach i innych potrąceń w danym miesiącu.

 8. Kryteria stosowane przy podwyższaniu kwoty bazowej treningu:

  1. osiągnięte efekty w rehabilitacji zawodowej

  2. udział w konkursach, festiwalach, zawodach sportowych (zdobyte nagrody)

  3. godne reprezentowanie Warsztatu na zewnątrz

  4. za aktywne uczestnictwo w kołach zainteresowań

  5. za szczególne przejawy dojrzałości społecznej

 9. Kryteria stosowane przy obniżaniu kwoty bazowej treningu ekonomicznego:

  1. rażące naruszenie porządku, zasad i przepisów obowiązujących w „Warsztacie”. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie, biorąc pod uwagę stan psychofizyczny uczestnika i wagę przewinienia. Wniosek uzasadniający znajduje swoje odzwierciedlenie w protokole z posiedzenia Rady Programowej.

  1. Rada Programowa może nie zakwalifikować uczestnika do treningu ekonomicznego w przypadkach:

a) zastosowania wobec uczestnika kary regulaminowej (§ 5, pkt 3,ppkt 4)

b) zbyt niskiej frekwencji na zajęciach (do 3 – ch dni w miesięcznym okresie rozliczeniowym) uniemożliwiającej realizację treningu w danym miesiącu.

 

§ 8.

Dowóz uczestników

 

 1. „Warsztat” zapewnia dowóz tym uczestnikom, którzy ze względu na psychofizyczny stan zdrowia nie są w stanie dojeżdżać na zajęcia samodzielnie stosując kryteria:

  1. stopień usamodzielnienia i zaradności osobistej

  2. miejsce zamieszkania

w uzgodnieniu z uczestnikami i rodzicami/opiekunami

 1. Usługi w tym zakresie świadczy przewoźnik z zewnątrz zgodnie z podpisana umową.

 2. Wykaz uczestników dowożonych na zajęcia, trasa, miejsca i godziny zbiórek zawiera załącznik do umowy. Wykaz jest uaktualniany w przypadku zmian osobowych w „Warsztacie”

 3. Pozostali uczestnicy przyjeżdżają, bądź przychodzą na zajęcia samodzielnie, lub są przywożeni przez rodziców/opiekunów. Stosowne oświadczenia znajdują się w aktach osobowych uczestników

 

§ 9

 

Postanowienia końcowe

 

1. Kierownik „Warsztatu” przyjmuje w sprawie skarg i wniosków codziennie w godzinach 8.00 – 15.00.

2. Regulamin niniejszy podaje się do wiadomości wszystkim zainteresowanym, którzy potwierdzają podpisem fakt zaznajomienia się z jego treścią.

3. Zmiana regulaminu organizacyjnego wymaga zachowania formy pisemnej w postaci aneksu

4. Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r.

 

 

Dzienny rozkład zajęć

w Warsztacie Terapii Zajęciowej

przy Stowarzyszeniu „Czuję Sercem”-OPP

w Konstantynowie Łódzkim

 

 

Godz. 6.30 – 7.30 Przyjazd uczestników + instruktor dyżurny

 

Godz. 7.00 – 7.30 Poranna odprawa kadry,

omawianie bieżących spraw,

(zebrania Rady Programowej)

 

Godz. 7.30 – 10.00 Zajęcia terapeutyczne w pracowniach

(zajęcia kół zainteresowań zgodnie z grafikiem)

 

Godz. 10.00 – 10.30 I Przerwa na śniadanie

 

Godz. 10.30 – 13.00 Kontynuacja zajęć w pracowniach

(zajęcia kół zainteresowań zgodnie z grafikiem)

 

Godz. 13.00 – 13.30 II Przerwa na kawę

Godz. 13.30 – 14.30 Terapia grupowa w pracowniach

Godz. 14.30 – 15.00 Uzupełnianie dokumentacji,

sprawy administracyjne, przygotowanie zajęć na następny dzień

 

Godz. 14.30 – 15.30 Odwóz uczestników + instruktor dyżurny